مسینا
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سنگ
تعداد فیس 4
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن (برگ) مساحت کاشی داخل هر کارتن (m2) وزن هر کارتن (kg) مساحت کاشی روی هر پالت (m2) وزن هر پالت (kg) تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر (m2) تعداد کارتن روی هر کانتینر
80x80 3 1.92 54 53.76 1550 16 860.16 448
60x60(ضخامت بالا) 4 1.44 45 40.32 1260 19 766.08 532
40x40 6 0.96 30 53.76 16.80 14 752.64 784
30x30 16 1.44 30 103.68 2200 11 1140.48 792