بنیتا
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سیمان
تعداد فیس 4
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن مساحت کاشی داخل هر کارتن وزن هر کارتن مساحت کاشی روی هر پالت وزن هر پالت تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر کانتینر
80x80 3 1.92 54 53.76 1550 16 860.16 448
60x60 4 1.44 34 51.84 12.50 20 1036.8 720
40x40 6 0.96 30 53.76 16.80 14 752.64 784
80x120 2 1.92 54 69.12 1944 12 829.44 432
60x120 2 1.44 40 72 2000 12 864.0 600