برلیان
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سنگ
تعداد فیس 2
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن مساحت کاشی داخل هر کارتن وزن هر کارتن مساحت کاشی روی هر پالت وزن هر پالت تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر کانتینر
60x60(ضخامت بالا) 4 1.44 45 40.32 1260 19 766.08 532
60x60 4 1.44 34 51.84 12.50 20 1036.8 720
80x80 3 1.92 54 53.76 1550 16 860.16 448