آماندا
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سنگ
تعداد فیس 4
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن مساحت کاشی داخل هر کارتن وزن هر کارتن مساحت کاشی روی هر پالت وزن هر پالت تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر کانتینر
60x60 4 1.44 34 51.84 12.50 20 1036.8 720
60x120 2 1.44 40 72 2000 12 864.0 600
30x90 5 1.35 30 76.95 1730 14 1077.3 798