موناکو
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سیمان
تعداد فیس 4
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن مساحت کاشی داخل هر کارتن وزن هر کارتن مساحت کاشی روی هر پالت وزن هر پالت تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر کانتینر
60x60 4 1.44 34 51.84 12.50 20 1036.8 720
40x40 6 0.96 30 53.76 16.80 14 752.64 784
30x30 16 1.44 30 103.68 2200 11 1140.48 792
60x120 2 1.44 40 72 2000 12 864.0 600