مونوکالر
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک مونوکالر
تعداد فیس 1
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن مساحت کاشی داخل هر کارتن وزن هر کارتن مساحت کاشی روی هر پالت وزن هر پالت تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر کانتینر
30x30 16 1.44 30 103.68 2200 11 1140.48 792
60x120 2 1.44 40 72 2000 12 864.0 600
30x90 5 1.35 30 76.95 1730 14 1077.3 798
30x60 8 1.44 30 103.68 2200 11 1140.48 792