سالتی
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سنگ
تعداد فیس 4
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن مساحت کاشی داخل هر کارتن وزن هر کارتن مساحت کاشی روی هر پالت وزن هر پالت تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر کانتینر
40x120 3 1.44 39 77.76 21.00 11 855.36 594
100x100 2 2 59 78 2300 11 858 429
80x80 3 1.92 54 53.76 1550 16 860.16 448
60x60 4 1.44 34 51.84 12.50 20 1036.8 720
80x120 2 1.92 54 69.12 1944 12 829.44 432
60x120 2 1.44 40 72 2000 12 864.0 600
30x90 5 1.35 30 76.95 1730 14 1077.3 798
30x60 8 1.44 30 103.68 2200 11 1140.48 792