شمینا
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک مونوکالر
تعداد فیس 1
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن مساحت کاشی داخل هر کارتن وزن هر کارتن مساحت کاشی روی هر پالت وزن هر پالت تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر کانتینر
30x90 5 1.35 30 76.95 1730 14 1077.3 798