کانسپت
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سیمان
تعداد فیس 4
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن مساحت کاشی داخل هر کارتن وزن هر کارتن مساحت کاشی روی هر پالت وزن هر پالت تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر کانتینر
80x160 1 1.28 34 35.84 1010 28 430.08 -
120x120 1 1.44 40 51.84 1480 36 - -
100x100 2 2 59 78 2300 11 858 429
80x80 3 1.92 44 53.76 1270 20 1075.02 -
60x60 4 1.44 34 51.84 12.50 20 1036.8 720
40x40 6 0.96 30 53.76 16.80 14 752.64 784
60x120 2 1.44 33 72 1680 15 1080 -
30x60 8 1.44 30 103.68 2200 11 1140.48 792