کارول
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سنگ
تعداد فیس 4
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن مساحت کاشی داخل هر کارتن وزن هر کارتن مساحت کاشی روی هر پالت وزن هر پالت تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر کانتینر
40x120 3 1.44 39 77.76 21.00 11 855.36 594
80x80 3 1.92 44 53.76 1270 20 1075.02 -
60x60 4 1.44 34 51.84 12.50 20 1036.8 720
40x40 6 0.96 30 53.76 16.80 14 752.64 784
60x120 2 1.44 33 72 1680 15 1080 -
30x90 5 1.35 30 76.95 1730 14 1077.3 798