لورنو
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سنگ
تعداد فیس 3
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن مساحت کاشی داخل هر کارتن وزن هر کارتن مساحت کاشی روی هر پالت وزن هر پالت تعداد پالت روی هر کانتینر مساحت کاشی روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر کانتینر
30x60(رستیک) 6 1.08 24 77.76 1750 14 1088.64 1008
30x60 8 1.44 30 103.68 2200 11 1140.48 792