رادین
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سنگ
تعداد فیس 4
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن (برگ) مساحت کاشی داخل هر کارتن (m2) وزن هر کارتن (kg) مساحت کاشی روی هر پالت (m2) وزن هر پالت (kg) تعداد پالت روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر پالت مساحت کاشی روی هر کانتینر (m2)
80x80 3 1.92 44 53.76 1270 20 28 1075.02
60x60 4 1.44 34 51.84 12.50 20 36 1036.8
60x120 2 1.44 33 72 1680 15 50 1080
30x90 5 1.35 30 76.95 1730 14 57 1077.3
30x60 8 1.44 30 103.68 2200 11 72 1140.48