مگنا
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سیمان
تعداد فیس 4
سایز و رنگبندی ها
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن (برگ) مساحت کاشی داخل هر کارتن (m2) وزن هر کارتن (kg) مساحت کاشی روی هر پالت (m2) وزن هر پالت (kg) تعداد پالت روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر پالت مساحت کاشی روی هر کانتینر (m2)
80x80 3 1.92 44 53.76 1270 20 28 1075.02
60x60 4 1.44 34 51.84 12.50 20 36 1036.8
30x30 16 1.44 30 103.68 2200 11 72 1140.48
60x120 2 1.44 33 72 1680 15 50 1080
30x60 8 1.44 30 103.68 2200 11 72 1140.48