روین
نوع محصول Porcelian
نوع سایش 2
سبک سنگ
تعداد فیس 18
جدول بسته بندی
نام تعداد کاشی داخل کارتن (برگ) مساحت کاشی داخل هر کارتن (m2) وزن هر کارتن (kg) مساحت کاشی روی هر پالت (m2) وزن هر پالت (kg) تعداد پالت روی هر کانتینر تعداد کارتن روی هر پالت مساحت کاشی روی هر کانتینر (m2)
40x120 3 1.44 39 77.76 21.00 11 54 855.36
100x100 2 2 59 78 2300 11 39 858
80x80 3 1.92 44 53.76 1270 20 28 1075.02
60x60 4 1.44 34 51.84 12.50 20 36 1036.8
30x30 16 1.44 30 103.68 2200 11 72 1140.48
80x120 2 1.92 54 69.12 1944 12 36 829.44
60x120 2 1.44 33 72 1680 15 50 1080
20x120 6 1.44 40 46.08 1300 19 32 875.52
30x90 5 1.35 30 76.95 1730 14 57 1077.3
30x60 8 1.44 30 103.68 2200 11 72 1140.48